1 نفر

ظرفیت

1401/01/01

تاریخ حرکت

10:55 ق.ظ

ساعت حرکت

300,000 تومان

قیمت

1 نفر

ظرفیت

1401/01/01

تاریخ حرکت

10:55 ق.ظ

ساعت حرکت

1 نفر

ظرفیت

1401/01/01

تاریخ حرکت

10:55 ق.ظ

ساعت حرکت

300,000 تومان

قیمت

1 نفر

ظرفیت

1401/01/01

تاریخ حرکت

10:55 ق.ظ

ساعت حرکت

300,000 تومان

قیمت

سفر جاری

images (2)

نام راننده

سینا بخشی پور

خودرو

مزدا 3 سفید

مبدا

تهران -> شهرقدس

مقصد

فارس -> شیراز

ارسال 30 آگهی

قیمت: 30,000 تومان