...

...

...

----------------->

---------------------------------------------->

...

...

...

توضیحات:

پیام کاربران:
مبدا

تاریخ و ساعت

----------------->

---------------------------------------------->
مقصد

چند نفریم

همسفر

ماشین

توضیحات:
پیام کاربران:

محمد

تماس

ما 3 نفریم ماشین هم داریم

دیدن پیام‌های بیشتر